Εισαγωγή

 

Τα τελευταία χρόνια έχει αναδυθεί η σημασία των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και ηθικών διαστάσεων της επιχειρηματικότητας. Οι σημαντικές αυτές διαστάσεις του σύγχρονου επιχειρείν αντικατοπτρίζονται από τον δείκτη ESG, ο οποίος αποτελείται από τρεις τομείς

 

Πρόκειται για ένα πλαίσιο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας και του ηθικού αντίκτυπου μιας εταιρείας ή μιας επένδυσης. Τα κριτήρια ESG χρησιμοποιούνται από επενδυτές, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και άλλους ενδιαφερόμενους για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας και της ηθικής απόδοσης των εταιρειών. Οι εταιρείες που έχουν καλές επιδόσεις όσον αφορά τους παράγοντες ESG θεωρούνται συχνά πιο βιώσιμες, υπεύθυνες και σε καλύτερη θέση για τη διαχείριση μακροπρόθεσμων κινδύνων. Οι εκτιμήσεις του δείκτη ESG έχουν κερδίσει σημαντική προσοχή τα τελευταία χρόνια, καθώς οι επενδυτές επιδιώκουν να ευθυγραμμίσουν τις επενδύσεις τους με τις ηθικές και κοινωνικές αξίες και να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη σύμφωνα και με τις επιταγές της διεθνούς κοινότητας.

Η δημοσιοποίηση του δείκτη ESG έχει θετικό αντίκτυπο στις μελλοντικές χρηματοδοτικές ευκαιρίες για μια επιχείρηση. Μελέτες επιβεβαιώνουν ότι ένας υψηλός δείκτης μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών επενδυτών. Όμως, στην Ελλάδα εντοπίζεται ένα σημαντικό κενό στην κατανόηση, αξιολόγηση και δημοσιοποίηση του δείκτη ESG από τις επιχειρήσεις.

Σκοπός του συγκεκριμένου εργαλείου αυτοαξιολόγησης είναι να γίνει μια αρχική προσπάθεια κάλυψης αυτού του κενού. Αποστολή του εργαλείου είναι να αναδείξει τη σημασία της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και να εκπαιδεύσει τους επιχειρηματίες προς ένα επιχειρηματικό μοντέλο που θα βασίζεται σε τρεις θεμέλιους λίθους: α) την προστασία του περιβάλλοντος, β) την κοινωνική ευημερία, και γ) την υγιή διακυβέρνηση.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το  παρόν εργαλείο αυτοαξιολόγησης δεν υποκαθιστά τους δείκτες ESG από διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Ο ρόλος του εργαλείου είναι κυρίως και μόνο εκπαιδευτικός με στόχο να κατευθύνει τις επιχειρήσεις σε ένα βιώσιμο μέλλον με καλύτερες προοπτικές χρηματοδότησης.

Συμπληρώστε το σύντομο quiz και ανακαλύψτε το επίπεδο ESG, στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση σας. Μέσω του εργαλείου αυτοαξιολόγησης θα μπορέσετε να εντοπίσετε τις αδυναμίες σας και να αντλήσετε χρήσιμες συμβουλές για την επιχείρηση σας.

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης ESG