Σκοπός και στόχοι

Η υπηρεσία «Δράσεις Προώθησης της Επιχειρηματικότητας Νεοφυών Επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά» είναι καινοτόμος πρωτοβουλία υποστήριξης επιχειρήσεων ή νέων επιχειρηματικών ιδεών στην ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση που πραγματοποιήθηκε από 2021 έως το 2023.

Σκοπός της η δημιουργία ενός μόνιμου θεσμού υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στον Δήμο Πειραιά. Απώτερος σκοπός η ανάπτυξη στον Πειραιά ενός Κέντρου Καινοτομίας που ενισχύει την έρευνα, την ανάπτυξη και την νεοφυή επιχειρηματικότητα και προβάλλει την πόλη ως διεθνές /ευρωπαϊκό κέντρο καινοτόμου επιχειρηματικότητας και γαλάζιας οικονομίας.

Στόχοι των συγκεκριμένων δράσεων είναι :

Α

H υποστήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων με τη ΔΩΡΕΑΝ παροχή σειράς εξατομικευμένων υπηρεσιών και την οριζόντια υποστήριξή τους σε ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

Β

H υποστήριξη υπό σύσταση επιχειρήσεων που πειραματίζονται, αναπτύσσουν ή παράγουν ένα καινότομο προϊόν/υπηρεσία ή και διαδικασία.

Ειδικότερα, το Κέντρο Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά, προσφέρει ένα πλέγμα δωρεάν δράσεων που αφορούν :

01.

Δωρεάν Παροχή Ψηφιοποιημένου Εργαλείου Διάγνωσης Αναγκών και οριζόντιας πληροφόρησης σε ευρύ φάσμα θεμάτων για την ανάπτυξη της καινοτομίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον Δήμο Πειραιά.

02.

Δωρεάν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες όπου η επιλεγμένη επιχείρηση επιλέγει βάσει των πραγματικών αναγκών της και σε συνεννόηση με το μέντορά της, τις υπηρεσίες των εργαλείων που επιθυμεί για να αναπτυχθεί η καινότομος ιδέα της, να παραχθεί ένα καινότομο προϊόν /υπηρεσία ή διαδικασία ή/και να στηριχθεί η υπό σύσταση νεοφυής επιχείρηση.

03.

Συμβουλευτική υποστήριξη για τη χρηματόδοτηση των νέων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων καινοτομίας, διασύνδεση με δυνητικούς χρηματοδότες και υλοποίηση ενεργειών μόχλευσης δυνητικών χρηματοδοτικών πόρων.

04.

Δικτύωση/Διασύνδεση συμμετεχόντων με αντίστοιχες δομές του εξωτερικού και με τη διεθνή επενδυτική/επιχειρηματική κοινότητα.

05.

Υποστήριξη επιλεγμένων υπό σύσταση νεοφυών επιχειρήσεων με τη ΔΩΡΕΑΝ παροχή χρήσης γραφείων στον «συνεργατικό χώρο φιλοξενίας» του Κέντρου.

Το έργο «Δράσεις Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων Δήμου Πειραιά» αποτελεί μία πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά στα πλαίσια της Στρατηγικής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη και αποσκοπεί στην προώθηση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στους κλάδους της Γαλάζιας Οικονομίας.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια του Ε.Π. Αττική 2014-2020.