Ηλεκτρονικά Μαθήματα

Διδακτική ενότητα 1: Έννοια καινοτομίας

Διδακτική Ενότητα 2: Μέθοδοι Εφαρμογής Καινοτομίας και αξιολόγηση

Διδακτική ενότητα 3 : Η έννοια της δημιουργικότητας

Διδακτική ενότητα 4: Η ενίσχυση της δημιουργικότητας στη διοίκηση επιχειρήσεων & οργανισμών

Διδακτική Ενότητα 5: Μοντέλα Δικτύωσης – Συνεργατικοί Σχηματισμοί Clusters

Διδακτική ενότητα 6 : Μοντέλα Δικτύωσεις – Συνεργατικοί Σχηματισμοί Clusters

Διδακτική Ενότητα 7: Μοντέλα Δικτύωσης – Συνεργατικοί Σχηματισμοί Clusters

Διδακτική Ενότητα 8: Μοντέλα Δικτύωσης – Συνεργατικοί Σχηματισμοί Clusters